ลงทะเบียน Innovation Boot Camp ได้ที่นี่


Thailand Regional Entrepreneurship Acceleration Program (Thailand Reap) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) สร้างทีม Thailand  Regional Entrepreneurship Acceleration Program (Thailand Reap) เพื่อสร้างแนวทางที่จะช่วยพัฒนาประเทศด้วยรูปแบบของผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship : IDE) ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (SMEs) โดยสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม ให้นวัตกรรมมาสร้างคุณค่า แก้ปัญหา กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนเม็ดเงินและทรัพยากร

โครงการ Thailand Reap มุ่งเน้นที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 5 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ความร่วมมือจากภาครัฐ การเข้าถึงการลงทุนของภาคเอกชนการสนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อย และที่สำคัญ คือ บทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้จัดโครงการ Thailand Reapโดยมีกิจกรรมย่อย คือ IDE Boot Camps เป็นเวลา 4 วัน จำนวน 8 ครั้งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้มีผู้เข้าร่วม  จากในพื้นที่/ชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงที่เผชิญปัญหาคล้ายกัน มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและระดมความคิด อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

Date

,

Time

Address