HIDDEN HUAI KHWANG ห้วยขวางมุมใหม่


โครงการแบ่งปันภาพถ่ายและเรื่องราว (ประเภทบุคคลทั่วไป)

HIDDEN HUAI KHWANG

“ ห้วยขวางมุมใหม่ ”

 

ระยะเวลาโครงการ                            สิงหาคม  2560  –  ธันวาคม 2560

ช่วงเวลาจัดนิทรรศการภาพถ่าย              พฤศจิกายน 2560

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. ทางศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ( IDE center ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้กับ ประชาชนทั่วไป และ ชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดอย่างมีนวัตกรรม
 2. เพื่อสร้างกิจกรรมที่มีความร่วมมือร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาคอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ บุคคลทั่วไป ชุมชนห้วยขวาง – ดินแดง

 

รายละเอียดโครงการ

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าแข่งขัน (ประเภทบุคคลทั่วไป)

แบ่งปันผลงานภาพถ่ายและเรื่องราว ในหัวข้อ  “ HIDDEN HUAI KHWANG  ห้วยขวางมุมใหม่

 1. กด like Facebook page : HIDDEN HUAI KHWANG ห้วยขวางมุมใหม่
 2. Share post กิจกรรมแบ่งปันภาพถ่ายและเรื่องราวนี้ บนหน้า Timeline ของตนเอง

และ เปิดการ share เป็นรูปแบบสาธารณะ

 1. ผู้เข้าประกวดโพสต์ภาพลง Facebook ของตนเอง พร้อมตั้งชื่อภาพ และ เขียน Caption บอกเล่าเรื่องราวความแปลกใหม่ในย่านห้วยขวาง – ดินแดง ให้สอดคล้องกับภาพของคุณ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัดเฟสบุ๊ค เปิดการแชร์โพสต์เป็นรูปแบบสาธารณะ พร้อมติด #ห้วยขวางมุมใหม่
 2. ส่งภาพถ่ายของท่านที่มีขนาดภาพความละเอียดสูง (High resolution)
 • จำนวน 1 ภาพ มาที่ E-mail : Info@ideutcc.com

เงื่อนไขการส่งภาพถ่าย

 1. 1. ผู้แบ่งปันภาพถ่ายสามารถแบ่งปันผลงานภาพถ่ายและเรื่องราวกี่ภาพก็ได้
 2. 2. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายภาพ หรือ อุปกรณ์ ใดๆ ในการถ่ายภาพ โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม เช่น เพิ่มความชัดเจนของภาพ ปรับแสงให้สมบูรณ์ขึ้น และ ความสดของสีในภาพตามความเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์จริงในภาพ หรือปรับแต่งสาระของภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 3. 3. ห้ามแอบอ้างภาพของบุคคลอื่นเป็นผลงานของตนเองหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือ IDE center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ เฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 4. 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 5. 5. หากภาพของท่านได้รับรางวัล ผู้ที่แบ่งปันภาพถ่ายต้องส่งภาพความละเอียดสูง ( ไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels หรือ ไฟล์ภาพตามความสามารถของอุปกรณ์ถ่ายภาพของท่านที่สามารถทำได้สูงสุด ) ในรูปแบบไฟล์ .jpg มาที่อีเมล์ Info@ideutcc.com และ รักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่ทางผู้จัดจะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 6. 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือ เอกสาร ใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 7. 7. ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ( IDE center ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ไทย เฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ และมีสิทธิ์จัดหมวดหมู่ รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยเฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ และ ศูนย์ IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ และ ศูนย์ IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ภาพถ่าย และ ชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และการประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนใดๆแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้เฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ และ ศูนย์ IDEจะระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 8. 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการประกวดทุกประการ และ ไม่สามารถอ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 9. 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. 10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
 11. 11. ทางเฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ และ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ( IDE center ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับภาพถ่าย ไม่เผยแพร่ภาพถ่าย และ มอบรางวัล แก่ภาพที่ทางศูนย์ IDE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น มีเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ หรือ ไม่มีเนื้อหาภาพที่เสียดสีต่อ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 12. 12. ผู้แบ่งปันภาพถ่ายและเรื่องราว เมื่อทำการกดโพสต์ภาพถ่ายเข้าประกวดแล้ว ถือเป็นการยอมรับทุกกฎกติกาข้อบังคับโดยไม่มีเงื่อนไข และ ผู้ส่งภาพไม่สามารถแก้ไขโพสต์ หรือ ภาพถ่าย หลังจากทำการโพสต์ไปแล้วเรียบร้อย หากทางทีมผู้จัดการประกวดตรวจสอบพบ ภาพนั้นถือว่าไม่ได้อยู่ในโครงการการแบ่งปันภาพถ่ายกับทางเฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ทันที

 

การคัดเลือกภาพ

 • คัดเลือกภาพจากผู้แบ่งปันภาพถ่ายและเรื่องราวทั้งหมดผ่านทาง #ห้วยขวางมุมใหม่ ทุกสัปดาห์
 • ภาพที่โดนใจคณะกรรมการจะได้รับรางวัลจากทางเฟสบุ๊คเพจ Hidden Huai Khwang ห้วยขวางมุมใหม่ ศูนย์ IDE และ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ

 

Date

16 สิงหาคม - 30 กันยายน,2560

Time

Address