IDE ขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่มกค. ด้วย IDE 101


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ศูนย์ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ IDE 101 สำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์ IDE เป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและทักษะการความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดพัฒนาโครงการของตนเองได้ต่อไป

Date

,

Time

Address